Openbare ruimte en Groen exclusief rioleringen

Onderhoudsuitgaven

Programma
begroting
2017

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Restant
ultimo
2017

21.951

18.414

18.395

18

Totaal onderhoudsuitgaven openbare ruimte en groen exclusief rioleringen

21.951

18.414

18.395

18

Bedragen zijn netto en in duizenden euro’s
De categorie Groen in de realisatie 2017 bedraagt 6,4 miljoen euro  

Voor bovenstaande bedragen worden alle kapitaalgoederen in de openbare ruimte onderhouden, alle wegen, bruggen, kades, muren, watergangen, groen, bomen, verkeersregelinstallaties, verlichting, speeltuinen en landgoederen. Om de veiligheid van de openbare ruimte voor de gebruikers te kunnen garanderen, voeren we periodiek inspecties uit. De uitkomsten van inspecties bepalen het benodigde regulier onderhoud. De activiteiten die volgen uit de inspecties worden in een planning weggezet. In sommige gevallen zijn de uitkomsten van de inspecties input voor de planning van het komend jaar. In andere gevallen leiden uitkomsten van de inspecties direct tot maatregelen in de uitvoering.

Het regulier onderhoud is een onderdeel binnen de subdoelstelling 1.1 De openbare ruimte is heel, veilig en functioneel van het programma Beheer openbare ruimte en groen. Naast het regulier onderhoud vallen ook de vervangingsinvesteringen binnen deze doelstelling, net als de begraafplaatsen en het project Wal- en kluismuren. Al deze onderdelen maken het totaal van de subdoelstelling De openbare ruimte is heel, veilig en functioneel.