Zuidwest

In de Utrechtse wijken werkten we samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners aan uiteenlopende projecten. Het afgelopen jaar verkenden we in samenspraak met vele partijen hoe we de wijkparticipatie kunnen vernieuwen. We richtten ons op een nog betere aansluiting bij de vragen van de wijk en de buurten en op het bereiken van een gemêleerde groep bewoners. Dit vormde de opmaat naar de wijkopgaven voor 2018 en verder. In het verlengde van die vernieuwing ziet de verantwoording van de wijkactieprogramma’s 2017 er anders uit dan vorige jaren, Dat hebben we al aangekondigd in de Jaarstukken 2016. We kijken terug op het project Rondje Stadseiland, één van de tien projecten die deel uitmaken van het vernieuwen van de wijkparticipatie en op de belangrijkste ontwikkelingen in Zuidwest.

Het Rondje Stadseiland in de wijken Zuidwest en West wordt in de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) gezien als een belangrijke openbare ruimte. De ambitie is om de komende jaren (eindbeeld 2030) te werken aan een aantrekkelijk groen en recreatief lint van 11 kilometer langs de oevers van de twee kanalen: wandelen, sporten, recreëren en verblijven. Kortom, een levendige plek. Dit past naadloos in onze ambitie om te bouwen aan een gezonde en duurzame stad. In de periode mei-september is, vooruitlopend op het opstellen van een startdocument op tien locaties in de wijken Zuidwest en West aan voorbijgangers en bezoekers gevraagd hoe zij het Amsterdam-Rijnkanaal en Merwedekanaal nu gebruiken en wat hun wensen zijn voor de toekomst. In Zuidwest zijn onder andere. interviews afgenomen op de Vrijdagmarkt, in Winkelcentrum Kanaleneiland, in speeltuin Anansi en bij Basic Fit aan het Europaplein. Daarnaast is begin 2018 door de Academie van de Stad aan een aantal specifieke groepen gevraagd wat er nodig is om in de toekomst het rondje daadwerkelijk te gebruiken. De interviews zijn bedoeld om laagdrempelig en al in een vroegtijdig stadium op te halen wat de bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden belangrijk vinden. Bovendien biedt het de mogelijkheid om alvast het idee van het maken van een aaneengesloten route breder bekend te maken. Met Rijkswaterstaat voeren we een ontwerpend onderzoek uit over het Merwedekanaal. Dit levert een aantal ontwikkelperspectieven en dient tevens als input voor het rondje zelf.

In de Rivierenwijk zijn er veel initiatieven vanuit de wijk zelf gestart. Zo startte het Buurtfonds Rivieren-/ Dichterswijk. Een laagdrempelige manier voor bewoners uit de buurt om simpel en snel kleine bedragen aan te vragen voor initiatieven. De beoordeling gebeurt door buurtbewoners. Bij het initiatief van het bewonersbod nemen bewoners zelf het initiatief om kwetsbare mensen uit de wijk op te vangen in buurthuis De Nieuwe Jutter. In Dichterswijk is een groep bewoners/ ondernemers actief om – samen met de gemeente en partners – inzicht te krijgen en zelf meer sturing te kunnen geven aan de diverse ontwikkelingen in de buurt. De samenhang tussen de (bouw-) plannen aan de Kruisvaart, Intertaste, BO-Rent en de pomplocatie Croeselaan en de ontwikkelingen van verkeer en parkeren in de buurt, zoals ook het HOV netwerk. en de invloed die deze op elkaar en de buurt hebben staat regelmatig op de agenda van de Wijkraad.

Voor Kanaleneiland en Transwijk zijn de belangrijkste Sociale opgaven in beeld gebracht in dialoog met professionals en actieve bewoners. Gezien ook de gegevens uit de Wijkwijzer betreft het hier een noodzakelijke duurzame opgave die afhankelijk van het thema om extra inzet vraagt. Het gaat dan om thema’s als Vreedzame wijk & Opgroeien, Armoede (taal, activering, persoonlijk netwerk), jeugd (schoolverzuim, Ouderbetrokkenheid, opvoeding, Licht Verstandelijke Gehandicapten, schuldenproblematiek jongeren en effect op gezin, 12-min jeugd en Meiden) en extra aandacht voor ouderen (langer thuiswonen en ouderenhuisvesting). Per onderwerp wordt de bestaande inzet geanalyseerd en zo nodig extra interventies genomen. Zo is er bijvoorbeeld de Taalcampagne gestart en werken we aan een eenduidig pedagogisch klimaat (Vreedzaam) waar kinderen goed en fijn kunnen opgroeien. Er is extra inzet op vroegtijdig schoolverlaters. Naast deze thematische aanpak zijn er ook vele prachtige initiatieven in de wijk zoals de (Verkeerstuin, Food for Good en Krachtstation.

Daarnaast zien we de resultaten van de vele fysieke ingrepen in de wijk. De aanleg van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-netwerk wordt uitgevoerd en daardoor veranderen de rotondes. De renovatie van woningen, nieuwbouw en woonomgevings-verbeteringen in Kanaleneiland Noord, Kanaleneiland Centrum en het Defensieterrein. Zo is ook de planontwikkeling voor de Merwedekanaalzone gestart. Zuidwest is een dynamische wijk, volop in ontwikkeling en met economische kracht, maar er blijven ook veel sociale opgaven in de wijk.

utrecht.nl/zuidwest