GEM Kanaleneiland CV

Organisatie en doel: OO ruimte
Doel: Zorgdragen voor het in exploitatie brengen en (doen) ontwikkelen en realiseren casu quo renoveren van onroerende zaken in Centrumgebied Kanaleneiland.

Publieke taak: Nee
Deelnemers: Gemeente Utrecht, Mitros Aska Beheer BV, Portaal Onroerend Goed Beheer BV en Heijmans Vastgoed BV.
Juridische vorm: Commanditaire vennootschap
Standplaats: Utrecht
Website GEM Kanaleneiland CV: geen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Nee

Ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Nee

Ja

Wettelijke verplichting

Nee

Ja

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financiën
Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Nee
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: Nee

Vermogen

Beginsaldo
1/1/2017

Begroot saldo
31/12/2017

Realisatie saldo
31/12/2017

Eigen vermogen

2.500

2.500

Vreemd vermogen

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bijdrage van de gemeente Utrecht

Realisatie
2016

Begroot
2017

Realisatie
2017

Begroot
2018

Opgenomen bij de GU

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil: niet van toepassing

Resultaat 2017:

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Nee  
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Bestuurlijk belang
De gemeente Utrecht is voor 100% aandeelhouder in Utrecht Vernieuwt BV. Utrecht Vernieuwt BV heeft 24,5% van de aandelen GEM Kanaleneiland CV. De andere aandelen zijn verdeeld over de drie andere partijen. Voor het nemen van besluiten moet 80% van de aandeelhouders voor zijn.

Financieel belang

Bij de start in 2008 is door iedere samenwerkingspartner 1 miljoen euro bijgedragen in het maatschappelijk kapitaal. In 2017 heeft iedere samenwerkingspartner met betrekking tot haar inbreng een liquiditeitsuitkering van 0,371 miljoen euro ontvangen.

Ontwikkelingen
Als gevolg van de economische ontwikkelingen is in 2014 besloten een deel van de opgave niet te realiseren door sloop-nieuwbouw, maar door renovatie van bestaand onroerend goed. De laatste overdracht van vastgoed door de GEM aan Heijmans Vastgoed BV (grondgebonden woningen in de Vlekken 4B en 5A) vindt medio 2018 plaats. Het krediet bij de BNG (externe financiering) is inmiddels geheel afgelost. Een risico in de planning is het mogelijk kraken van het nog over te dragen vastgoed aan Heijmans.