Subsidiestaat Maatschappelijke Ondersteuning

Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2017

Realisatie 2017

Verschil

Programma Maatschappelijke Ondersteuning

Accommodaties  maatschappelijke activiteiten

Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten.  Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid.

577

993

416

Sociaal makelaarschap

Ondersteunen en faciliteren van bewonersinitiatieven middels sociaal makelaarschap als ondersteuning van de betrokken stad op drie (oplopende) niveaus. "Behoud" wanneer sprake is van een hoog potentieel van zelforganisatie.

7

8

0

Kinder- en jongerenwerk MO

Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling.

458

472

14

Stimuleren vrijwilligerswerk

Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen.

809

832

23

Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd

Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland.

274

274

0

Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit

Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit.

150

244

94

Informele zorg en mantelzorgers

Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning.

3

3

0

Sociale prestaties en Dagondersteuning

Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving.

5

5

0

Belangenbehartiging en Informatievoorziening

Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies.

4

4

0

Laaggeletterdheid

Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden.

818

724

-94

Versterken sociale basis

Versterken Sociale Basis

487

244

-243

Versnelling Overvecht Aanpak Sociale Problematiek

Versnelling Overvecht Aanpak Sociale Problematiek.

608

549

-59

Digitale vaardigheden

Verbeteren van digitale basisvaardigheden

0

279

279

Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.1 Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven, vrijwilligers en mantelzorgers ondersteund

4.201

4.632

430

Buurtteams Sociaal

Oprichting, doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg.

16

17

1

Cliëntondersteuning

Faciliteren en organiseren van cliëntondersteuning. Positioneren van het maatschappelijk werk in de wijken als een spilfunctie in de aanpak van sociaal kwetsbaren.

4

4

0

Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.2 Een stad dekkend goed functionerend netwerk van sociale basiszorg

20

21

1

Voorkomen huiselijk geweld

Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken.

108

153

45

Innovatiemiddelen opvang en beschermd wonen

Stimuleren van innovatie en versterking van de eigen regie en zelfredzaamheid van inwoners die nu gebruik maken van opvang en beschermd wonen.

1

1

0

Versnellen wooncapaciteit (wonen/ zorg)

Versnellen woningcapaciteit (wonen/zorg)

0

366

366

Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen

Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers).

2

4

2

Maatschappelijke opvang

Voortzetten van en voortbouwen op bestaand beleid gericht op preventie en duurzaam herstel uitgaande van participatie en eigen kracht van sociaal kwetsbaren door tijdelijke intensieve acties

0

519

519

Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.4 Effectieve uitvoering van taken als centrumgemeente

112

1.043

932

Totaal programma Maatschappelijke Ondersteuning

4.332

5.696

1.363

Bedragen zijn in duizenden euro's