Subsidiestaat Werk en Inkomen

Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2017

Realisatie 2017

Verschil

Programma Werk en Inkomen

Utrecht heeft voldoende werkgelegenheid

Het ondersteunen van mensen richting werk en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

185

370

185

Versnelling Overvecht Werk en ondernemerschap

Versnelling Overvecht Werk en ondernemerschap

0

22

22

Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.1 Inzet werkgelegenheidsoffensief

185

392

207

Loonkostensubsidie

Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen.

1

420

419

Activering jongeren

Stimuleren eigen kracht en activering van kwetsbare jongeren.

87

90

3

Bestrijding Jeugdwerkeloosheid

Werkgeversinstrumenten Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid.

220

37

-183

Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.1 Re-integratie

308

547

239

Wet Sociale werkvoorziening

Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken.

16

19

3

Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.2 Sociale Werkvoorziening

16

19

3

Armoedebestrijding

Ondersteuning van activiteiten die participatie bevorderen en activiteiten aangaande inkomensondersteuning.

140

620

480

Totaal Prestatiedoelstelling 3.2.1 Armoedebestrijding

140

620

480

Totaal programma Werk en Inkomen

650

1.578

929

Bedragen zijn in duizenden euro's