Binnenstad

In de Utrechtse wijken werkten we samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners aan uiteenlopende projecten. Het afgelopen jaar verkenden we in samenspraak met vele partijen hoe we de wijkparticipatie kunnen vernieuwen. We richtten ons op een nog betere aansluiting bij de vragen van de wijk en de buurten en op het bereiken van een gemêleerde groep bewoners. Dit vormde de opmaat naar de wijkopgaven voor 2018 en verder. In het verlengde van die vernieuwing ziet de verantwoording van de wijkactieprogramma’s 2017 er anders uit dan vorige jaren. Dat hebben we al aangekondigd in de Jaarstukken 2016. We kijken terug op het voorbeeldproject uit ‘Al doende Vernieuwen’ en op drie andere projecten.

Straatparkeerplekken omzetten naar garageparkeerplekken is door de wijkraad Binnenstad gekozen als interessant traject voor vernieuwende participatie. Om de openbare ruimte een kwalitatieve impuls te geven, wil de gemeente het autoparkeren in de openbare ruimte verplaatsen naar garages. De vrijgekomen ruimte kan worden omgevormd tot groen, fietsparkeren of een andere manier van herprofilering. Met het daadwerkelijk verplaatsen van de auto’s naar een garage is dus een heel traject gemoeid. Dat gaat onder andere over het realiseren van draagvlak voor het omzetten van straatparkeren naar garageparkeren, het maken van een plan voor herinrichting (binnen het beschikbaar budget) en de vraag om de voorkeursgarage van de bewoners te matchen met de beschikbare plekken in de garages.
De wijkraad Binnenstad ervaarde binnen de huidige mogelijkheden weinig ruimte om een rol te spelen in het bijdragen aan de participatie. De wijkraad vond dat de uitwerking van de beleidsregel tot uitvoeringsmaatregel al grotendeels vastlag, net als de plekken waarop die betrekking had en het tarief voor een plek in de parkeergarage. Volgens de wijkraad vinden de meeste bewoners dat tarief te hoog en werken ze dus niet mee. Participatie komt dan, volgens de wijkraad, neer op het helpen overreden van bewoners om hen toch zo ver te krijgen dat ze dit tarief wel gaan betalen. Dat vindt de wijkraad geen participatie!
Wat kunnen we hier nu van leren? De uitwerking van de beleidsregel tot uitvoeringsmaatregel is binnen de bestaande kaders vormgegeven en is gebaseerd op meerdere ambities. Het had meer aangesloten bij de bedoeling van 'Al doende vernieuwen' als al bij de uitwerking van de beleidsregel tot uitvoeringsmaatregel de denkkracht van de mensen in de stad was benut.

De herinrichting van Catharijnesingel Zuid is een project waar de gemeente trots op is. Onder het motto: ‘Het water terugbrengen in de Catharijnesingel Zuid’ werd in april 2017 gestart met een uitgebreid participatietraject om vorm te geven aan de nieuwe inrichting van de Catharijnesingel. De wijkraad Binnenstad noemt dit project een goed voorbeeld van participatie: “ideeën zijn opgehaald in een wandeling langs de singel en in een aantal sessies werd de buurt ruim betrokken. Vervolgens kwam de gemeente met een ruimtelijk plan en de wijkraad schreef een advies. …” (Bron: Wonen in de Binnenstad, een uitgave van wijkraad Binnenstad, november 2017). In november stelden we het voorlopig ontwerp vast. Volgens planning starten we vanaf het eerste kwartaal van 2018 met het verleggen van kabels en leidingen, met de kap van de bomen die nu op de plek staan waar water terug komt en met de sloop van de betonnen tunnelbak. Het herinrichten van de singel start naar verwachting medio 2019. Oplevering staat gepland voor het derde kwartaal van 2020. Dan krijgt de binnenstadskant van de singel weer een groene en ecologische parkaanleg in de geest van Zocher. En het is dan ook weer mogelijk om een rondje om de binnenstad te varen.

Locatieprofielen voor evenementenlocaties is een voorbeeld van een aanpak waarbij we aan de hand van signalen van bewoners onze werkwijze verbeteren. In 2017 zijn we dit proces gestart voor de hele stad, in 2019 ronden we het project af. Evenementen dragen onder andere bij aan een aantrekkelijk woon-, werk-, en verblijfsklimaat, vooral als ze op een passende locatie worden georganiseerd. Met het opstellen van locatieprofielen stimuleren wij passend gebruik van evenementenlocaties, zodat evenementen optimaal tot hun recht komen. Ook stimuleren we daarmee een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid en betrekken daarbij nadrukkelijk ook omwonenden en anderen rondom de evenementenlocaties. Bijgaand filmpje laat zien hoe wij het opstellen van de locatieprofielen aanpakken. In 2018 zijn in de Binnenstad park Lepelenburg en het Lucasbolwerk aan de beurt.

De restauratie van de eeuwenoude wal- en kluismuren is door technische omstandigheden en een slechtere staat van de ondergrond anders uitgevoerd dan gepland. De gemeenteraad heeft op 29 juni ingestemd met een extra budget van 12 miljoen euro voor de restauratie, bestemd voor wervenstructuur aan de Oudegracht, de Nieuwegracht en het eerste deel van de Kromme Nieuwegracht.

utrecht.nl/binnenstad