Noordwest

In de Utrechtse wijken werkten we samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners aan uiteenlopende projecten. Het afgelopen jaar verkenden we in samenspraak met vele partijen hoe we de wijkparticipatie kunnen vernieuwen. We richtten ons op een nog betere aansluiting bij de vragen van de wijk en de buurten en op het bereiken van een gemêleerde groep bewoners. Dit vormde de opmaat naar de wijkopgaven voor 2018 en verder. In het verlengde van die vernieuwing ziet de verantwoording van de wijkactieprogramma’s 2017 er anders uit dan vorige jaren. Dat hebben we al aangekondigd in de Jaarstukken 2016. We kijken onder andere terug op het project ASW 2.0, één van de tien projecten die deel uitmaken van het vernieuwen van de wijkparticipatie en op de belangrijkste ontwikkelingen in Noordwest. Een belangrijke terug- en vooruitblik op wat er speelt in Noordwest vond in 2017 al plaats tijdens de fietstocht met bewoners en gemeenteraadsleden (zie film ) langs verschillende plekken in de wijk die vanuit het wijkactieprogramma in the picture staan.

SW2.0. | De Straatwegmeter

Het proces van de Straatwegmeter is grofweg op te delen in twee verschillende fasen: input verzamelen en werken naar consensus en oplossingen. Het ophalen van input kende meerdere vormen. Er is gebruik gemaakt van bestaande bronnen (tot ongeveer een jaar oud), maar er zijn ook 400 individuele bewoners gesproken door middel van georganiseerde groepsgesprekken en straatinterviews. Na analyse van de opgehaalde input hebben we een Buurtgesprek XL georganiseerd. De inhoudelijk bediscussieerde onderwerpen varieerden van verkeer tot veiligheid tot winkels en groenvoorzieningen. De opbrengst van de straatwegmeter vormt input voor de vervolgaanpak van de Amsterdamsestraatweg in 2018-20.

De Kameleon

Speelplaats De Kameleon wordt beheerd door bewoners en is sinds de sluiting van het naastgelegen buurthuis ook een belangrijke ontmoetingsplek voor de oudere bewoners van de buurt. De omgangsvorm tussen de mensen is kenmerkend voor de vroegere schoolbuurt waarin de Kameleon ligt. In 2017 is er een extra inzet gekomen vanuit de sociaal makelorganisatie in Noordwest ter ondersteuning van de bewoners in de beheergroep. Inzet is een stevige basis voor samenwerking binnen de buurt zodat vrijwilligers vanuit de nieuwe en de oude bewoners gezamenlijk de Kameleon een gezonde toekomst kunnen geven.

Wijkgerichte armoede aanpak Noordwest
Professionals, bewoners en leden van de Wijkraad gingen met elkaar in gesprek onder de noemer Gezonde financiën. Het betrof een uitwerking van het stedelijke programma armoede aanpak met het accent op twee lijnen: preventie en vroegsignalering en het stimuleren van maatschappelijke allianties en initiatieven. Het idee ontstond om bestaande bewonersinitiatieven gericht op ondersteuning van bewoners in armoede te versterken. Samen met bewoners werden drie sporen verkend: Taalvaardigheden en digitale vaardigheden, Voorkomen van sociale uitsluiting en  Slim besparen en slim betalen. De resultaten van deze drie sporen zijn onder andere de Buurtwerkkamer, Alles onder 1 Dak (weggeefwinkel, sociale supermarkt, (dieren)voedselbank) en Burennetwerk Zuilen.

Convenant Gezonde Wijkalliantie Noordwest ondertekend
Op het brede terrein van gezondheid hebben wij met diverse organisaties ( Zuilen-Ondiep Gezond, Harten voor Sport, de Buurtteams, Sociaal makelorganisatie Me’kaar, Indigo, JGZ en Careyn) zich verenigd in de Gezonde Wijkalliantie Noordwest. Op 29 juni 2017 is er een convenant ondertekend en een factsheet gemaakt over wat de visie op de gezonde wijk behelst. In de alliantie stellen partners gezamenlijk doelen en brengen focus aan op gezondheidsvraagstukken in de wijk. Wij dragen hieraan bij door strategisch invulling te geven aan het proces van de Gezonde wijkontwikkeling, zodat alle partijen optimaal - in hun meerwaarde - blijven bijdragen en wij zijn uitvoerende partner voor de Jeugdgezondheidszorg. We brengen onze kennis en expertise van de gezondheidssituatie in de wijk en het verkleinen van gezondheidsverschillen in en we stimuleren kansen tot gezamenlijk leren.

utrecht.nl/noordwest