Vleuten-De Meern

In de Utrechtse wijken werkten we samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners aan uiteenlopende projecten. Het afgelopen jaar verkenden we in samenspraak met vele partijen hoe we de wijkparticipatie kunnen vernieuwen. We richtten ons op een nog betere aansluiting bij de vragen van de wijk en de buurten en op het bereiken van een gemêleerde groep bewoners. Dit vormde de opmaat naar de wijkopgaven voor 2018 en verder. In het verlengde van die vernieuwing ziet de verantwoording van de wijkactieprogramma’s 2017 er anders uit dan voorgaande jaren. Dat hebben we al aangekondigd in de Jaarstukken 2016. We kijken terug op het project Parkorganisatie Maximapark, één van de tien projecten die deel uitmaken van het vernieuwen van de wijkparticipatie en op de belangrijkste ontwikkelingen in Vleuten – De Meern. Daarnaast beschrijven we per ambitie een project waar we trots op zijn of door omstandigheden anders is uitgevoerd dan gepland.

Parkorganisatie Maximapark

In 2016 is gestart met de opzet van een Parkorganisatie voor het beheer en de ontwikkeling van het Maximapark. Deze parkorganisatie is een bijzondere vorm van participatie. De Parkorganisatie is opgezet in koppels van een publieke en maatschappelijke partner. Ieder koppel is verantwoordelijk voor een bepaald thema; parksecretariaat, beheren, ontwikkelen, ontvangen, programmeren en communiceren. Het wijkbureau is vertegenwoordigd in het koppel parksecretariaat (gedeeld voorzitterschap en administratieve ondersteuning). De Parkorganisatie heeft zich in 2017 doorontwikkeld tot een volwassen organisatie, en heeft haar nut ruim bewezen. Op alle fronten gaan de ontwikkelingen in het park snel. De organisatie wordt gezien als een serieuze gesprekspartner in lopende discussies en initiatieven. Als onderdeel van Al Doende Vernieuwen heeft in november een evaluatie plaatsgevonden. In 2018 zetten we vanuit het wijkbureau verder in op ondersteuning bij het doorgroeien van de organisatie.

Optimaliseren van de bereikbaarheid en terugdringen van verkeersoverlast
Realiseren van 30-km/u-maatregelen op de route Wilhelminalaan, Bottensteinweg, Pastoor Ohllaan en Hindersteinlaan

In 2015 is gestart met het project 'Wilhelminalaan en omgeving verkeersveiliger'. Doelstelling van dat project was de verkeersveiligheid te verbeteren, met name voor fietsers en voetgangers, én om de verkeersintensiteit terug te dringen.Als projectgebied werd uitgegaan van: Europaweg/kruising Huis te Vleutenbaan, de Wilhelminalaan, een aansluitend stukje Stationsstraat, de Bottensteinweg en vervolgens het deel van de Pastoor Ohllaan tot en met de T-splitsing met de Hindersteinlaan. Gaandeweg bleek dat met het beschikbare budget niet alle gewenste maatregelen op de gehele route konden worden uitgevoerd. Vervolgens is geld vrijgemaakt en is het projectgedeelte 'Wilhelminalaan' in 2017 weer opgepakt. Door deze omstandigheden is de planning van dit project aangepast.

Investeren in voldoende voorzieningen voor alle bewonersgroepen: Extra inzet activiteiten voor jongeren

Door de snelle groei van jongeren in de wijk staat het thema hoog op de agenda. In september 2017 gingen jongeren tijdens een Raad in de wijk in gesprek met gemeenteraadsleden over wat jongeren belangrijk vinden. De behoefte aan meer ontmoetingsplekken en activiteiten, ook voor meiden, werd veel genoemd. Jongeren willen hierbij graag worden betrokken. Aandachtpunt hierbij is de rollen en verantwoordelijkheden binnen de gemeentelijke organisatie.

Ook hebben de kinderen van de Kinderraad Vleuterweide hun steentje bijgedragen aan het aanpassen van bestaande speelplekken in de wijk. In de vorm van een moodboard kregen we aanbevelingen voor uitdagender spelen voor de leeftijd tien tot en met dertien jaar.

Aan de Vedergraslaan wordt hun advies nu al in de praktijk toegepast. In hun advies wezen ze ons ook op de behoefte van jongeren aan WIFI in de openbare ruimte. Samen met de afdeling Veiligheid oriënteren we ons nu hoe we dit in een pilot vorm kunnen geven. Ook hebben we in 2017 vier nieuwe locaties aangewezen waarvoor we onderzoeken of er op korte termijn faciliteiten voor jongeren kunnen worden gerealiseerd. Met betrokken partners uit de wijk is een netwerk Jeugd gestart waar de samenwerking is geïntensiveerd. Ook zijn er vanuit

Herinrichting openbare ruimte rondom Marekerk: dorpsplein

De herinrichting van het plein is tot stand gekomen na een intensief participatieproces waarbij ruim 900 bewoners en de Marekerk waren betrokken. Het plein heeft een open karakter zodat het plein voor activiteiten in de wijk kan worden gebruikt. Rondom de Marekerk is een nieuwe tuin aangelegd. Ook heeft het plein een fontein en zitelementen gekregen.

In december 2017 heeft wethouder Kees Geldof het nieuwe plein naast de Marekerk in De Meern geopend. De nieuwe naam van het plein, Castellumplein, is gekozen na een oproep aan bewoners om een naam voor te dragen. Ruim 800 bewoners brachten een stem uit.

utrecht.nl/vleutendemeern