Eigen vermogen

Omschrijving

Stand per
31-12-2016

B&D
voorstellen
2016

Toevoeging

Onttrekking

Stand per
31-12-2017

a

b

c

d

e = a+b+c-d

Algemene risicoreserve

51.047

0

6.000

0

57.047

Algemene dekkingsreserve

40.824

51.011

40.106

85.988

45.953

Totaal Algemene reserve

91.871

51.011

46.106

85.988

103.000

Bestemmingsreserves

493.404

20.844

50.826

66.345

498.729

Totaal reserves

585.275

71.855

96.932

152.333

601.729

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bovengenoemde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zijn in overeenstemming met de door de gemeenteraad genomen besluiten.

Algemene reserves
De algemene reserves bestaat uit twee onderdelen; de algemene risicoreserve en de algemene dekkingsreserve.

Algemene risicoreserve
Deze reserve maakt deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit en is de uiterste buffer voor het opvangen van de financiële gevolgen van optredende risico's. De noodzakelijke hoogte van de reserve wordt jaarlijks bepaald op basis van de geactualiseerde risicoberekening. Voor een uitgebreide toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Algemene dekkingsreserve
De algemene dekkingsreserve wordt gebruikt voor concernbrede reserveringen; onder andere van incidentele baten uit erfpachtconversies en resultaten uit de verkoop van gemeentelijk eigendom. Daarnaast wordt de algemene dekkingsreserve gebruikt voor egalisatie tussen de jaren van de meerjarenraming. De rentebaten over een bedrag ter grootte van het saldo van de algemene dekkingsreserve, zijn structureel opgenomen in het programma Algemene Middelen bij de langlopende geldleningen.

Bestemmingsreserves

Programmareserves

Naam

Boekwaarde
31-12-2016

Boekwaarde
31-12-2017

Bewoners en Bestuur

745

551

Stedelijke Ontwikkeling

71.366

86.169

Duurzaamheid

11.139

10.923

Bereikbaarheid

23.493

24.107

Openbare Ruimte en Groen

21.285

27.596

Economie

1.447

2.319

Werk en Inkomen

10.267

8.165

Onderwijs

27.694

21.599

Maatschappelijke ondersteuning

4.429

3.475

Volksgezondheid

178

178

Veiligheid

173

173

Cultuur

5.689

889

Sport

4.302

3.442

Vastgoed

4.998

4.460

Algemene Middelen

34.352

22.078

Overhead

6.709

6.833

Reserves ten bate van vaste activa

265.138

275.772

Totaal bestemmingsreserves

493.404

498.729

Bedragen zijn in duizenden euro's

Voor een toelichting per programmareserve verwijzen wij u naar het hoofdstuk Reserves .