Noordoost

In de Utrechtse wijken werkten we samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners aan uiteenlopende projecten. Het afgelopen jaar verkenden we in samenspraak met vele partijen hoe we de wijkparticipatie kunnen vernieuwen. We richtten ons op een nog betere aansluiting bij de vragen van de wijk en de buurten en op het bereiken van een gemêleerde groep bewoners. Dit vormde de opmaat naar de wijkopgaven voor 2018 en verder. In het verlengde van die vernieuwing ziet de verantwoording van de wijkactieprogramma’s 2017 er anders uit dan vorige jaren. Dat hebben we al aangekondigd in de Jaarstukken 2016. We kijken onder meer terug op Verkenning Verkeersroute Votulast, één van de tien projecten die deel uitmaken van het vernieuwen van de wijkparticipatie. Verder doen we kort verslag van de resultaten van een paar belangrijke projecten in Noordoost.

Verkenning Verkeersroute Votulast
In 2017 is aan bewoners en ondernemers gevraagd hoe zij de route Adelaarstraat, Willem van Noortstraat, Antonius Mattheuslaan, Pieter Nieuwlandstraat, Juliusstraat ervaren en wat het wensbeeld van hen is. Dit is tijdens vier inloopbijeenkomsten en een online enquête gebeurd. Daarnaast is met een kentekenonderzoek onderzocht hoeveel doorgaand autoverkeer door de wijk rijdt. Ook waren er werksessies met omwonenden en ondernemers, waarbij de vragen ‘Hoe het doorgaand verkeer te verminderen?’ en ‘Hoe de straten in te richten als 30 km-gebied’ centraal stonden. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het document ‘Verkenning verkeersroute Votulast’.
Uit de verkenning blijkt dat een groot deel van de automobilisten over deze route geen herkomst of bestemming in de wijk heeft. Bewoners vinden onder andere dat de straten te druk zijn, dat voetgangers beter moeten kunnen oversteken en dat de leefbaarheid en verblijfskwaliteit langs de route beter kan. Uit de verkenning komt verder naar voren dat het nemen van één enkele maatregel onvoldoende bijdraagt aan een verbetering van de leefbaarheid, verkeersveiligheid en verblijfskwaliteit. Het nemen van meerdere maatregelen kost veel geld en vergt een ingreep in de verkeerscirculatie. Wij hebben begin februari een brief gestuurd naar de raad over de resultaten van de verkenning.

Herinrichting Griftstraat/deel Poortstraat
In nauw overleg met bewoners, ondernemers en school hebben wij een plan ontworpen voor genoemde straten, waar voorheen een buslijn doorheen liep. Dit was een initiatief van bewoners van de Griftstraat. Op 28 oktober opende wethouder Lot van Hooijdonk de straten officieel. Het resultaat is een mooi voorbeeld van een gezamenlijke integrale aanpak met verschillende maatregelen als verlaging van de maximum snelheid van 50 naar 30 kilometer per uur; en extra groenvoorzieningen door  bomen, geveltuinen, boomspiegels, deels in zelfbeheer bij bewoners. Begin 2018 evalueren wij de of herinrichting qua verkeersveiligheid voldoende effect heeft gehad en bekijken of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Het Nieuwe Inzamelen

Eind november is v in de Zeeheldenbuurt, Huizingalaan e.o. en Voordorp Het Nieuwe Inzamelen ingevoerd. Er zijn bezwaren ingediend tegen de locaties. Zolang de bezwaartermijn nog loopt plaatsen we op een aantal locaties extra bovengrondse containers bij. We verwachten dat de bezwaren in april 2018 zijn behandeld. Wij hebben besloten om Het Nieuwe Inzamelen in de rest van Noordoost (Vogelenbuurt, Tuinwijk, Lauwerecht, Staatsliedenbuurt en Wittevrouwen) pas in te voeren, als we eind 2018 t een nieuw systeem hebben met slimme containers waarbij sensoren meten hoe vol de containers zijn en wanneer we ze moeten legen. We hebben in 2017 al wel onderzocht of de locaties die we op het oog hebben voor de ondergrondse containers technisch geschikt zijn.

Lauwerecht-Noord
We zijn in 2017 gestart met de transformatie in het gebied ten westen van de Talmalaan. Tien eengezinswoningen van het eerste zelfbouwproject zijn opgeleverd en de eigenaren van de 22 woningen voor het tweede project hebben gewerkt aan het ontwerp. Verder is het woongebouw op de locatie Schermerhornstraat-Oudlaan opgeleverd: 42 appartementen waarvan 24 woonstudio’s voor begeleid wonen. De sloop is gestart voor een ander bouwproject aan Willem Dreeslaan 14-18. Hier zullen 154 woonappartementen gebouwd gaan worden. We hebben geen overeenstemming bereikt met de ontwikkelaar over het voormalige Belastingkantoor en daarom is de geplande sloop van het gebouw nog niet uitgevoerd. Bewoners betrekken we bij de ontwikkelingen. In november gingen de raadsleden in gesprek met bewoners van Lauwerecht-Noord en Staatsliedenbuurt. De wijkraad Noordoost heeft het Bewonersplatform Staatslieden en Lauwerecht geïnitieerd. Vooral om een antwoord te krijgen op de vraag ‘Hoe kunnen huidige en toekomstige bewoners een rol spelen in het adviseren van de gemeente en bouwende partijen om tot een zo groot mogelijke kwaliteitsverbetering van het gebied te komen?’. Eind 2017 is gewerkt aan een discussienota voor dit gebied. Deze discussienota is ontstaan vanuit de interactie met ontwikkelaars en buurtbewoners.

utrecht.nl/noordoost