Bedrijfsvoering, flexibiliteit in personele contracten

Dit kengetal geeft een indicatie van het tempo waarin we bij financiële tegenwind terug kunnen naar lagere personele lasten. De manier waarop wij werken aan de organisatie is beschreven in paragraaf ‘Bedrijfsvoering ’. Wendbaarheid is een belangrijke doelstelling, zowel voor de werkprocessen, als voor de informatievoorziening en de inzetbaarheid van de medewerkers.

Maatstaf
Personele bezetting wordt uitgedrukt in aantal fulltime equivalent (fte). De personele flexibiliteit wordt bepaald aan de hand van het aandeel flexibele contracten inclusief inhuur in verhouding tot de totale personele bezetting. Voor de definities sluiten we aan bij het landelijk platform ‘Vensters voor bedrijfsvoering’. We onderscheiden daarbij drie hoofdgroepen van personeel, naargelang de mate waarin financiële verplichtingen de begroting meer of minder flexibel maken: aanstellingen voor onbepaalde tijd respectievelijk aanstellingen voor bepaalde tijd en tenslotte inhuur van derden. Deze laatste twee rekenen we tot de flexibele contracten.

Formule: som (fte met contracten voor bepaalde tijd + fte inhuur) / som (fte met contracten voor onbepaalde tijd + fte met contracten voor bepaalde tijd + fte inhuur), uitgedrukt in %.

Stand van zaken

Gemeten wordt inhuur en tijdelijke contracten als geheel. Door te investeren in brede inzetbaarheid van medewerkers met een aanstelling voor onbepaalde tijd, wordt het aantal inhuurkrachten minder.

Tabel 6: Relatieve aandeel tijdelijke contracten plus inhuur

Jaarverslag 2017

Verloop kengetal

Verslag 2016

bij Begroting 2018

Verslag 2017

Stand peildatum:

31-12-2016

30-06-2017

31-12-2017

Aandeel tijdelijke contracten
inclusief inhuur ten opzichte van capaciteit:

21,0%

19,7%

17,0%

Sturingsmogelijkheden
Om de personele bezetting mee te laten bewegen met de benodigde capaciteit is flexibiliteit in de bedrijfsvoering nodig. We werken met vaste aanstellingen waar dat kan, en huren extern in als dat moet. We hebben nieuwe vormen van flexibiliteit verkend door deze niet alleen af te meten aan de duur van de aanstellingen maar door samenwerking met externe partijen.