West

In de Utrechtse wijken werkten we samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners aan uiteenlopende projecten. Het afgelopen jaar verkenden we in samenspraak met vele partijen hoe we de wijkparticipatie kunnen vernieuwen. We richtten ons op een nog betere aansluiting bij de vragen van de wijk en de buurten en op het bereiken van een gemêleerde groep bewoners. Dit vormde de opmaat naar de wijkopgaven voor 2018 en verder. In het verlengde van die vernieuwing ziet de verantwoording van de wijkactieprogramma’s 2017 er anders uit dan vorige jaren, Dat hebben we al aangekondigd in de Jaarstukken 2016. We kijken terug op het project Toekomstvisie Kanaalstraat en Damstraat, één van de tien projecten die deel uitmaken van het vernieuwen van de wijkparticipatie en op de belangrijkste ontwikkelingen in West.

Project Visievorming Kanaalstraat / Damstraat
Bewoners en ondernemers uit de buurt hebben een toekomstvisie opgesteld voor de Kanaalstraat en de Damstraat, onder begeleiding van een externe projectleider. In het visievormingstraject is gewerkt met een procesgroep, die zich alleen bezig heeft gehouden met de vraag of het visievormingsproces goed verliep, en een werkgroep die zich bezighield met de inhoud van de visie. De procesgroep zag er op toe dat alle verschillende doelgroepen in de wijk voldoende werden betrokken. De buurt heeft gezocht naar een goede balans tussen alle doelstellingen. De buurt wil het bijzondere karakter van de Kanaalstraat en de Damstraat behouden, maar de knellende problemen, bijvoorbeeld op het vlak van verkeersveiligheid moeten worden aangepakt. De visie stelt voor om de Damstraat en de Kanaalstraat anders in te richten, met eenrichtingsverkeer op de Kanaalstraat. Voorstellen voor dekking van de hiermee gepaard gaande kosten zullen bij de voorjaarsnota worden aangedragen. Over de toekomstvisie is door een lid van de werkgroep een korte film gemaakt.

Cartesiusdriehoek en Werkspoorkwartier
De transformatie van de Cartesiusdriehoek kreeg In 2017 steviger vorm. De Cartesiusdriehoek wordt een gezond en duurzaam compact woongebied  waar de komende jaren  ca. 2.500 woningen gebouwd zullen worden. Een koersdocument is in nauw overleg met omwonenden, ondernemers, ontwikkelaars en vele andere deskundigen tot stand gekomen. De gekozen richting kan daarom rekenen op een breed draagvlak.
De herprofilering van het Werkspoorkwartier van een zwaar bedrijventerrein naar een meer stedelijk georiënteerd werklandschap met ruimte voor cultuur, onderwijs en sport kreeg in 2017 weer meer vorm. Zo is er in de Vlampijpzone een circulair bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd. Rondom en in de Werkspoorkathedraal wordt volop geïnvesteerd  en inmiddels is gestart met de aanleg van het werkspoorpad, een langzaam  verkeersverbinding tussen het station  en de haven.

Westelijke Stadsboulevard
In de wijk west is de verkeersproblematiek voor veel bewoners het belangrijkste aandachtspunt. Daarom was het project Westelijke Stadsboulevard een van de speerpunten.
De gemeenteraad is op 21 december akkoord gegaan met het plan voor de Westelijke Stadsboulevard. De gemeenteraad heeft binnen het plan gekozen voor de bewonersvariant voor de inrichting van de Majellaknoop. In deze variant wordt het autoverkeer buiten het Thomas à Kempisplantsoen om geleid. De Thomas à Kempisweg krijgt een andere invulling.

Versterken en faciliteren initiatieven
In 2017 hebben we met nagenoeg alle initiatiefnemers die een aanvraag deden bij het Initiatievenfonds gesprekken gevoerd. Om duidelijkheid te krijgen over het initiatief en ook om voor begeleiding te zorgen en de initiatiefnemers beter te leren kennen (ons netwerk in de wijk).
Dit jaar hebben we samen met bewoners weer het jaarlijkse Podium West georganiseerd, gericht op uitwisseling tussen initiatiefnemers. Deze markt is ook ter inspiratie van bewoners die met plannen rondlopen, maar niet weten hoe het aan te pakken. Bewoners organiseerden een cursus om initiatiefnemers te leren met hun mobieltje een filmpje te maken over het eigen initiatief en dat via social media verder te verspreiden. De filmpjes zijn gepresenteerd op het Podium West.

utrecht.nl/west